Фамилен консултант - Варна

Какво е семейна системна психотерапия?

          Семейната системна терапия е форма на психотерапия, която помага на индивидите да решават проблемите си в контекста на своята принадлежност към семейната общност. Тя се основава на презумпцията, че семейството е отворена система в трансформация и,  че това, което  се случва с един член от семейството, се случва на всички.  Този модел разглежда цялото семейството като обект на интервенции и поставя ударението върху взаимоотношенията и комуникацията вътре в семейството, а не върху симптомите на членовете му. Основно се използват ресурсите на семейната система за преодоляване на клинични симптоми, проблемно поведение или друг вид прояви на страдание на индивида.

В какви случаи се прилага семейна системна психотерапия?

          Семейната системна психотерапия е метод, който може да се използва самостоятелно или в комбинация с други терапевтични интервенции. Той е подходящ при следните проблеми:

 • Разрешаване на проблеми, възникнали у един от членовете, които оказват влияние върху цялото семейство(напр. поведенчески проблеми у децата; наличие на хронична соматична или психична болест у член от семейството и др.);
 • Промяна в конфигурацията на семейството(раждане на дете, развод, смърт и др.);
 • Преодоляване на затруднения във взаимоотношенията между семейните членове;
 • Семейства с проблеми между поколенията(съжителство на няколко поколения; деца, оглеждани от баби и дядовци и т.н.);
 • Семейства, които се отклоняват от официалните социални норми(съжителство без брак; хомосексуални двойки и т.н.). Тези семейства може да са обект на външни нападки;
 • Реконструирани семейства: с втори/трети брак, чиито семейни членове имат затруднения в напасването един към друг(напр. единия от съпрузите с децата от предходен брак на другия съпруг);
 • Лечение на различни психични разстройства: депресивни състояния, злоупотреба/зависимост към алкохол и други психоактивни вещества, разстройства на храненето, психосоматични разстройства, сексуални дисфункции.

Кой може да практикува семейна системна психотерапия?

          Семейна системна психотерапия се практикува от специалист лицензиран за това. В България това се случва чрез специализираното обучение в семейна и системна терапия, което се надгражда над предишно обучение (Университетско образование) и клиничен опит, който обикновено се получава в рамките на една от здравните или социални дисциплини. Специализираното обучение в теорията и метода на фамилната терапия е минимум 4 години, като програмата трябва да отговаря  на стандартите за обучение, приети от Българската асоциация по фамилна терапия, както и на стандартите на Европейската асоциация по фамилна терапия.

Какво да очакваме от семейната системна психотерапия?

          По време на семейната системна терапия семейните членове работят както заедно, така и индивидуално, за да разрешат проблем, който пряко засяга един или повече членове на семейството. Терапията се провежда на сесии. Всяка от сесиите е структурирана по определен терапевтичен модел, според преценката на терапевта, който отчита нуждите на семейството.  Всеки от семейството има възможност да изрази свои мисли и чувства в една защитена среда. Психотерапевтът държи контрола във всяка сесия, като не взема страна, а остава неутрален. Не допуска емоционално, а още по-малко физическо насилие на един член от терапевтираното семейство над друг. Съблюдава всеки от присъстващите да може да говори без да бъде прекъсван и дисквалифициран.Членовете на семейството изследват индивидуалните си роли в семейството, научават се, как да превключват от една роля в друга, ако е необходимо.  Научават начини да се подкрепят и помагат помежду си с цел подобряване на семейните отношения и възстановяване на здравословна семейна система.

Индивидуално психологично консултиране

             Животът на хората е изпълнен с трудности и предизвикателства, които ние преодоляваме понякога с лекота, а понякога не толкова лесно. Но, когато започнем да се препъваме в собствените си решения и до изход не достигаме…,  когато нещо пречи на нормалното функциониране в личният ни живот, в отношенията ни с другите, дори в професионалното пространство. Когато проблема се превърне в телесна симптоматика (като сърцебиене, главоболие, световъртеж, гадене, безсъние и др.) зад която не стои заболяване,  тогава може би е време да се доверим на специалист. Този специалист е психолог, с допълнителни компетенции и специализации. Психологичното консултиране е дейност, която е насочена  към оказване на психологична помощ на хора без психични заболявания, с различни личностни или социлано обособени проблеми в менталната, емоционалната и поведенческата сфери. Консултативният процес е процес на помагане, насочен към мобилизиране и развитие на личностовия ресурс на клиента.

Психологът не дава готово решение на проблема на клиента, а го подпомага да поеме активна роля за личностната си промяна. В процеса на работа клиентът усвоява нови знания и открива взаимовръзката между затрудненията, които има и своите мисли, чувства, нагласи, вътрешни убеждения и потребности. Заедно с това, се научава да прилага нови по-адаптивни и ефективни поведения.

Психологичното консултиране се осъществява под формата на сесия, която е с времетраене 60 минути. На първа сесия, специалистът провежда динамично интервю, което му дава възможност да се ориентира в ситуацията – заявката с която идва клиента, характеристики на неговата личност, психологични защити, които използва и др. Прави формулиравка на случая и предлага програма за действие. 

Консултативните сесии се провеждат по график, предварително съгласуван и договорен между специалиста и клиента.

Консултативният процес е личен и конфиденциален и информация за него не се предоставя на трети страни!

Консултации се извършват само след предварително уговорен час!

Цена на индивидуална консултация – 40 лева.

Семейно консултиране и консултиране на брачни двойки

Семейството не е само брой индивиди свързани помежду си с кръвни връзки и съвместно съжителстване. Семейството е такъв тип отношенческа система, в която всички нейни елементи се намират във взаимодействие. Взаимодействията или семейните отношения имат емоционална природа. Семейните отношения имат различни нива, и когато на някое ниво възникне проблем, семейните членове започват да изпитват напрежение, трудности, психическа болка.  Семейството преминава през различни етапи, като във всеки може да възникне криза във взаимоотношенията. Проблеми в работата, личностна криза,възникване на болест, раждане на дете и други събития могат да се отразят негативно върху динамиката на семейните отношения.В такива моменти е необходимо да се потърси консултация със семеен терапевт. Семейната терапия разглежда и консултира взаимоотношенията между съпрузи, между родители и деца, между прародители и деца, както и между близки и по-далечни роднини и близки приятели. Във фокуса на семейната терапия се включват емоционалните процеси, като база на семейните отношения. Консултативният процес е процес на помагане, насочен към мобилизиране и развитие на ресурсите на семейството. Психологът не дава готово решение на проблема,  а  подпомага семейството само да открие, кое е добро за него. Работи се както с цялото семейство, така и под формата на индивидуални консултации, провеждани само с един семеен член.

Важно е да се обърнете към психотерапевт с подходящото образование и квалификации,  също с достатъчно опит, но не по-малко важно е вашето семейство да се чуства комфортно в неговата работа.

Консултативните сесии се провеждат по график, предварително съгласуван и договорен между специалиста и клиента.

Консултативният процес е личен и конфиденциален и информация за него не се предоставя на трети страни!

Консултации се извършват само след предварително уговорен час!

Цена на семейна/брачна консултация – 50 лева.

Психологично консултиране на деца

 Детето не е просто умален вариант на възрастните! То е тяло, ум и душа, подчинени на други закономерности. Най – важното, което трябва да знаем за периода на детството е обстоятелството, че детето е индивид с все още недоразвита психична система, което го прави по уязвимо спрямо психотравматичните въздействия на средата. Но от друга страна пък, детето е носител на потенциал, разгръщането на който в бъдеще е свързано с придобиването на все по-големи възможности – във физически и в личностен смисъл.Още от първите години на живота си, децата са интересни и сложни личности и често имат своите предизвикателства, които не могат да се разрешават със същите средства като при възрастните хора. 

Децата са много зависими от своето семейство както физически, така и психически.Семейството често пъти е причина за преживяване на фрустрация и депресия, а негативната семейна атмосфера е източник на интрапсихични конфликти и невротично напрежение при детето. Друг източник на стрес за децата е училището, особено ако детето демонстрира специфични обучителни трудности. Децата „говорят” за своето страдание чрез поведението си.

Кога е необходима консултация, оценка и терапия?

 • Детето има необичайно поведение;
 • Детето не успява да установи нормален контакт с възрастни или връстници;
 • Детето е свръхактивно, не успява да се задържи за дълго на едно място, има затруднения в училище или в детската градина, трудно се съсредоточава;
 • Детето не може да прави неща, които неговите връстници могат (напр. да сглобява конструктори, да нарежда пъзели);
 • Детето има чести и сериозни емоционални изблици;
 • Детето е подтиснато, срамежливо/неуверено;
 • Детето има прекомерни или необичайни страхове;
 • Детето има болки или оплаквания свързани с тялото, които нямат медицинска причина (например, често го боли коремче);
 • Детето се противопоставя твърде много на изискванията на възрастните и създава впечатление за прояви на инат;
 • Детето има агресивно поведение, гневни изблици и антисоциални постъпки.
 • Детето има проблеми с овладяване на четене, писане, математика в училище;

Първата  среща се осъществява между специалиста и родителите и на нея се назовават притесненията, планува се бъдещата работа, договарят се условията за осъществяване на срещите.

Консултативният процес е личен и конфиденциален и информация за него не се предоставя на трети страни!

Консултации се извършват само след предварително уговорен час!

Цена на консултативна работа с дете  – 20 лева.

Специфични нарушения на способността за учене

За някои деца овладяването на четенето, писането, оперирането с лингвистични и математически символи се оказва сериозно предизвикателство. За разлика от връстниците си те се научават на тези умения по-трудно. Могат да изглеждат невнимателни, разсеяни, неорганизирани или просто по-бавни. Обикновено правят впечатление с несъответствие между интелектуалните им способности и демонстрираните умения за четене и писане, тоест това са умни и будни деца, често с интелект над средното ниво, но въпреки това изостават в училище. Те четат по-бавно от другите, разместват позицията на буквите и сричките в думите, трудно следят редовете, допускат грешки в писането, правят грешки при пунктуацията, изпускат или заменят букви и цифри. Специалистите  наричат това състояние дислексия или специфични нарушения на способността за учене.

Терминът дислексия се отнася до съвкупност от симптоми, които включват нарушения в ученето, четенето, писането, пространствено-времевите представи, математическите умения и свързаните с тях знакови умения.

Основната причина за трудностите, които изпитват дислексиците, се крие в различния начин на преработка на постъпващата информация, в нейното класифициране, съхранение, диференциране и прехвърляне.

Дислексията може да се смята като специален начин на мислене и учене, който се нуждае от специален начин на обучение. Родителите или учителите често смятат, че детето ще се научи да чете, пише, смята с времето,само трябва да е по-упорито. Но това очакване не се оправдава. Тези деца имат нужда от специален, индивидуален подход. Проблемът не трябва да се отрича или неглижира, а да се разреши по най- лекия за детето начин.

Често децата с дислексични прояви  са стресирани, чувстват се нещастни поради затрудненията, които срещат в процеса на обучение, наблюдават се депресивни състояния или стават невротични, раздразнителни. Вкъщи те показват нещастието си чрез гневни изблици, вредни навици, безсъние, нощно напикаване, плач. Не се ли обърне внимание навреме на проблема, пикът може да настъпи към четиринадесетгодишна възраст. В тази възраст се появяват открита враждебност, негативно отношение към училището, склонност към зависимости, неподчинение, затваряне в свой вътрешен свят.

Ето защо е изключително важно, когато се забележат особености в поведението, които биха довели до специфични обучителни затруднения, да се вземе отношение и да се потърси специализирана помощ.

В кабинета се извършва:

 • диагностика на специфични нарушения на способността за учене;
 • изготвяне на диагностичен протокол;
 • изготвяне на индивидуална програма за обучение и развитие на деца с дислексични прояви;

Първата  среща се осъществява между специалиста и родителите.

Консултативният процес е личен и конфиденциален и информация за него не се предоставя на трети страни!

Консултации се извършват само след предварително уговорен час!

Цена на консултативна работа с дете  – 20 лева.